COMPLEX BHP

Oferta » OCHRONA ŚRODOWISKA


Oferujemy:
• Przeprowadzanie audytów środowiskowych w zakładzie pracy z zakresu ochrony środowiska.
• Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami,
• Prowadzenie zgodnej z wymogami prawa ewidencji wytwarzanych odpadów,
• Sporządzanie rocznych zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do Urzędu Marszałkowskiego,
• Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
• Sporządzenie i wprowadzanie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE),
• Koordynację działań wynikająca z obowiązków ustawy o opłacie produktowej i depozytowej – dotyczącej opakowań wprowadzonych na rynek, sporządzanie sprawozdań oraz naliczanie opłaty produktowej do Urzędu Marszałkowskiego,
• Sporządzanie pozostałych sprawozdań, do których zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska (UM, WIOŚ, GUS),
• Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
• Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem specyfiki zakładu,
• Analizę koniecznych pomiarów i badań, do których przeprowadzenia zobligowany jest przedsiębiorca,
• Reprezentowanie podmiotu podczas kontroli urzędowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
• Sporządzanie okresowej analizy stanu ochrony środowiska w firmie klienta.

 


 

 12-100 Szczytno, ul. Przemysłowa 6/8, tel. +48 513-992-046, e-mail: biczynski@complexbhp.com